روغن ترانس پایین ویژه بیسکوئیت

روغن ترانس پایین ویژه بیسکوئیت

کاربرد :

مزایا :            

شرایط نگهداری :